Styremøte 08.09.2009

september 22, 2009 on 7:29 pm | In 2009/2010 |

Møtereferat- styremøte Skogen Syd Huseierforening

Dato: 08.09.09

Til stede: Lars Kjølseth, Bjørn Hagestande, Tone Eliassen (vaskeriansvarlig) og Gøril Bakken

Referent: Gøril

2009-09-08.01 Valg av referent
2009-09-08.02 Byggesak Lars Kjølseth og Ellen Lien (Lars inhabil – vararepresentanter møter for ham)
2009-09-08.03 Vaskeri m/Vaskeriansvarlig - finanser og vedlikehold
2009-09-08.04 Gjennomgang av økonomi
2009-09-08.05 Videre arbeid Skadenr AS17520-SM7
2009-09-08.06 Gjennomgang aksjonspunktliste
2009-09-08.07 Eventuelt

1)Valg av referent.

2)Status på vaskeriet:
Tone skal oppdatere retningslinjer for brukerne av vaskeriet, og henger det opp på veggen på vaskeriet.
Hun skal jobbe med å få en oversikt over økonomien. Penger skal settes inn hver måned. Tone og Lars setter av tid til å gå gjennom regnskapet I løpet av uke 39.
Tone skal og lage en vedlikeholdsplan for året på hva som må /bør gjøres for å holde bygningsmassen ved like. En kortsiktig plan, og en med lengre perspektiv. Dette skal gjøres I løpet av uke 39
Listen over brukere av vaskeriet må oppdateres. Lars sjekker ut hvem som er registrert som aktive vaskeribrukere pr. dags dato hos Follo Boligbyggelag.
Lars har sjekket hva nye myntautomater vil koste, og de ligger på ca 6000,-. Huseierforeningen trenger 2 stk. Det vi derfor være en betydelig investering, som ikke står I forhold til inntektene.
Vedtektene for vaskeriet sier at vaskeriet skal gå  null. Det er derfor viktig å få regnskapet I balanse.
Vaskeriet har egen stømmåler. Tone tar kontakt med Else Jorun, og finner ut hvordan måleren leses av, og endrer mottaker på strømregningen senest uke 39.
Tone og Lars lager en instruks for vaskeriansvarlig I løpet av uke 41.Vaskeriet kalles inn til styremøter kvartalsvis for å holde styret oppdatert over Økonomi og bruk av vaskeriet.

3)Økonomi
Regnskapet er ikke oppdatert fra FBBL sin side. Lars sender en klage.
Det har påløpt en del uventede utgifter I forbindelse med VVS omleggingen på Vestveien. Lars har undersøkt med Nesodden KabelTV og Nesodden kommune I hvilken grad huseierforeningen er pliktig å betale for en midlertidig omlegging av kabelTV og tilbakeføring av anlegget. Lars jobber med å få en rimelig ordning I forhold til disse utgiftene.
I tillegg er det påløpt en del utgifter I forbindelse med tilbakeslag av kloakk I Seljeveien 7. Noe av det blir dekket  av forsikringen, og det jobbes med å få en oversikt over hvor kostbart dette blir for  beboerne

4)Skadenr AS17520-SM7
2stk pristilbud er mottatt fra rørlegger. Styret avventer snarlig tilbakemelding fra forsikringsselskapet på hvor stor avkortingen blir, og jobber med å kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Det kalles inn til ekstraordinær årsmøte mandag 19 oktober. Saker som skal behandles er:
-Presisering av Vedtekter for skogen syd huseierforening-informasjonssak I forhold til vedtekter og tidligere ugyldig styrebeslutning.
-Finansiering av utbedring av større kloakksak på fellesledning.
-Regler for varsling ved opppussing eller bygging over rør I kjellere I huseierforreningen.
Lars lager en inkalling innen 13.september. På neste styremøte I uke 38 lages grunnlaget for gekstraordinær generalforsamling. Lars ordner leie av lokale, og sjekker om FBBL ønsker å delta og komme med bidrag.

5)Forespørsel om å få tillatelse til å bygge 3,5 meter fra Skogen Syd Huseierforeninggs eiendom gnr/bnr4/726.
Styreleder og søker om dispensasjon fra 4-metersregelen var ikke til stede. Varaer var innkalt, men ingen kunne møte. Styret kan ikke se at fravikelsen fra 4-metersregelen har direkte ulempe for gnr/bnr4/726, eller noen andre boliger. Påbygget tar ikke sikt fra noen, eller medfører noen annen ulempe så vidt styret kan bedømme. Det er derfor enstemmig vedtak for at 4-meters-regelen kan fravikes fra Huseierforeningens side.

Evt:
Claudio Diaz i Seljeveien 3 ønsker å bygge ut kjeller. Lars tar opp muntlig med Claudio at han bør avvente. Formelt brev I forhold til kloakk og ansvar må skrives og sendes han. Ansvar Gøril

Tilbud om forsikring I forhold til skadedyrforsikring, og tilbud på skadedyrforebygging. Bjørn undersøker priser og marked. Gjøres innen uke 42.

Beboeres ansvar for vedlikehold av hensyn til naboer. Jobber med et utkast til beboere I uke 4 I 2009.

Lage en oversikt over hvilke utbedringer som er gjort I forhold til vann og kloakk. Dette for å ha en oversikt over hva som må gjøres fremover, og lettere kunne beregne utgifter. Å vite hvilke rør som er byttet når og og viktig I forhold til forsikringsavkortinger også fremover.  Gjøres innen april 2010.

Nytt styremøte er satt onsdag 16.09.09

 

 

No Comments yet

Beklager, kommentarfeltet er stengt for ‚àö‚àèyeblikket.

Powered by WordPress with Pool theme design by Borja Fernandez.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS. ^Top^