Kommentarer til reguleringsplan for Jørgen Berners vei.

januar 14, 2010 on 6:53 pm | In Generell info, Korresondanse |

Plan- og bygningsavdelingen Nesodden kommune            Nesodden, 11.01.10
Postboks 123
1451 Nesoddtangen.

Skogen Syd Huseierforening v/Lars Kjølseth
Seljeveien 9A
1450 Nesoddtangen

Referanse 07/957- Kommentarer til reguleringsplan for Jørgen Berners vei.

Huseierforeningen i Skogen Syd anser seg som berørt av utbyggingen av Jørgen Berners vei da det er lansert alternativ adkomst via Lampepusserveien /Liljeveien. Skogen Syd Huseierforening mener det blir for snevert å se på reguleringsplanen kun til Lampepusserveien, da det berører hele boområdet og spesielt Liljeveien. Vi ser flere ulemper ved valg av adkomst via Lampepusserveien / Liljeveien, og går samlet for det originale forslaget med adkomst via Skogveien.

Innkjøring via Liljeveien vil medføre:
•    økt belastning på inn/utkjøring fra Liljeveien som er uoversiktlig i dag med stor høydeforskjell og en fjellknaus som sperrer for oversiktligheten i trafikkbildet. Dette vil skape trafikkfarlige situasjoner for både myke og harde trafikanter.
•    mer trafikk i Liljeveien vil være negativt for de mange barna som kommer fra Furuveien, Skogveien og omegn og må krysse en mer trafikkert Liljeveien for å komme til leikeplassen i Seljeveien. Denne leikeplassen er den eneste av sitt slag i området og blir brukt av barn i en stor radius. Man åpner også for gjennomkjøring via Seljeveien som går rett forbi lekeplassen, med de trafikksituasjoner som da kan oppstå.
•    betydelige større inngrep i naturen enn en innkjøring via Skogveien. Liljeveien / Lampepusserveien slik den fremstår i dag er ikke egnet/dimensjonert for en trafikkøkning.  På den ene siden av veien er det fjell, på den andre siden en bratt skrent. For å gjøre veien trafikksikker for både harde og myke trafikkanter må veien utvides og store inngrep gjennomføres. Området ved Skogveien er flatere og innebærer mindre inngrep i naturen. Terrenginngrep vil også være negative for natur- og landskapsverdiene i vårt nærområde.
•    det oppleves som lite rettferdig at våre myke trafikkanter skal “belemres” med biltrafikken fra det nye boligområdet, mens beboerne i det nye boligområdet får nyte godt av en relativt sett mindre trafikkert vei til skoler, barnehager og butikker (dette fordi de mest sannsynlig vil benytte korteste vei til skoler/butikker/etc på Tangen som vil være via Jørgen Berners vei / Skogveien)
•    betydelig økt trafikkbelastning med tilhørende forringelse av bokvalitet for beboere i Liljeveien som allerede har stor trafikkbelastning pga. Vestveien.
•    dersom man går for veiutløsning via Lampepusseveien/Liljeveien krever Skogen Syd Huseierforening fortau med oppgradert gatebelysning fra krysset Seljeveien/Lampepusserveien/Liljeveien og fram til krysset Liljeveien/RV 157.

Andre konsekvenser av å velge adkomst med inn/utkjøring via Lampepusserveien/Liljeveien:
•    Innkjøringen fra Lampepusserveien til nytt boligområde vil bestå av en meget bratt bakke. Dette vil medføre vansker i trafikkavvikling vinterstid, samt farlige situasjoner. Biler vil ha problemer med å komme seg opp/ned når det er glatt. I tillegg vil dette være en fristende akebakke for områdets barn, noe som vil gi farlige situasjoner.
•    Lampepusserveien / Liljeveien er en naturlig skolevei for barn fra Seljeveien, Liljeveien, Lampepusserveien og Flaskebekkområdet. Økt trafikk vil gi en farligere skolevei for mange barn, ref. argument ovenfor.
•    Adkomst via Lampepusserveien / Liljeveien vil medføre et nettverk av veier og gjennomgangstrafikk (veiåpninger i mange ender av nytt område). En slik veiplan vil legge til rette for mer bilkjøring i området enn adkomst via Skogveien, som avgrenser trafikken og unngår gjennomgangstrafikk i større grad.

Skogen Syd Huseierforening mener at det totalt sett vil bli en mindre belastning for nærsamfunnet ved å velge adkomst via Skogveien som veialternativ, og mener helt klart at den løsningen bør velges.

Vennlig hilsen

Styret i Skogen Syd Huseierforening

v/ Bjørn Hagestande

No Comments yet

Beklager, kommentarfeltet er stengt for ‚àö‚àèyeblikket.

Powered by WordPress with Pool theme design by Borja Fernandez.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS. ^Top^