REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I SKOGEN SYD HUSEIERFORENING 19.10.09

mars 29, 2010 on 10:58 pm | In Årsmøte referat |

1.    Konstituering:
Møtet er lovlig innkalt. 17 huseiere var tilstede.
Møteleder:             Lars Kjølseth
Referent:             Gøril Bakken
To til å undertegne referatet:     Jacob Fjellanger og Inger Ann Ervik

2.    Orientering om Skogen Syd Huseierforenings vedtekter:
Stadfesting av at beboerne er enige i at det er et felles ansvar å utbedre forsikringssak vedrørende rørene under Seljeveien 7.
Til protokollen i forbindelse med sak 2:
Det foreslås at man foretar en presisering av vedtektene og foretar en vedtektsendring på neste årsmøte, for å sikre like rettigheter til beboerne. Her må man se grundig på hvordan man i fremtiden skal forholde seg til hva fellesskapet skal dekke av ulike utbedringer beboerne har gjort i kjellerne sine, dvs. hva er rimelig og rettferdig at fellesskapet skal dekke. I dag er dette et vanskelig skjønn og dette må klargjøres i vedtektene. Årsmøtet oppfordrer til at man i vedtektene presiserer at et hus har 6 vegger og at også huseierforeningen står som eier av rør til der de kommer opp av gulvet i kjeller (gulv er vegg).
Forslag til at det lages en komité som går gjennom vedtektene, og kommer med forslag til presisering av disse til neste års årsmøte. Dette gjelder også felles strømledninger og TV-kabler. Det må i den forbindelse sørges for at dette er juridisk riktig, byggteknisk riktig og i samsvar med de retningslinjer forsikringsselskapet gir. Beboere som føler de kan bidra med forslag til oppfordres til å melde seg til styret v leder/Lars Kjølstad så snart som mulig.

3.    Orientering av Skogen Syd Huseierforenings økonomi:
Se sakspapirer i innkallingen til ekstraordinært årsmøte. Ingen kommentarer til regnskapet/økonomien fra møtedeltakerne.

4.    Finansiering og utbedring/omlegging av avløpsrør, Seljeveien 7:
Gjennomgang av tegning av rørsystemet v/Lars til Skogen Syd Huseierforening og av rørsystemet under Seljeveien 7. Gjennomgang av skadens art under Seljeveien 7, og styrets forslag til håndtering av utbedring av saken og et prisoverslag. Gjennomgang av forslag til en kostnadsramme for denne utbedringen. (Se vedlegg til innkalling til ekstraordinært årsmøte). Gjennomgang av vedlagt pristilbud fra HA Skadeservice.
Innspill fra en beboer om at kommunen skal legge om sine rørledninger ved pumpehuset. Styret v/Lars tar en prat med teknisk etat i kommunen og undersøker om det skjer en endring av rørsystemet ved pumpehuset, før vi starter med utbedringen av kloakkrørene under Seljeveien 7.

Beboer etterspør kontonummer- informasjon for betaling av ekstrautgifter i forhold til kloakkutbedringen. Informasjon om oppstart av utbedring av kloakkledninger, og betaling kommer fortløpende så snart dette er avklart.
Styret etterspør en kompetent person til å følge opp kloakkutbedringen ved dokumentasjon og befaringer og bilder. Har vi noen i Skogen Syd Huseierforening som kan ta på seg denne oppgaven ta kontakt med leder Lars Kjølseth.
Avstemning:
Det ble krevet hemmelig og skriftlig avstemning. Man stemte JA eller NEI til følgende forslag:
-    Styrets forslag i sak 4. Finansiering og utbedring/omlegging av avløpsrør, Seljeveien 7 aksepteres (se vedtak og modifiserte tall under).
-    Det presiseres at dette vedtaket ikke skaper presedens for hvor langt fellesskapet økonomiske ansvar går. Grunnlaget for presiseringen er at dette er en prekær situasjon.
-    Vedtekter ang fellesskapets ledningsnett etc. skal gjennomgås og evalueres til neste ordinære årsmøte

Vedtak sak 4:
Det ekstraordinære årsmøtet gir Styret i Skogen Syd Huseierforening fullmakt til inngå nødvendige avtaler og iverksette omlegging av kloakkledning under og rundt Seljeveien 7, inklusive hovedledning og stikkledninger til enhetene i Seljeveien 7.
Kostnadsrammen for prosjektet er kr 685 000 hvorav kr 597 353 dekkes som ekstraordinær innbetaling av Skogen Syd Huseierforenings medlemmer. Hvert medlem vil da måtte innbetale kr 13 275, enten som en engangsinnbetaling eller i 12 månedlige rater á kr 1 106 + renter  i tillegg til fellesutgiftene i 2010.
Kostnadsrammen inkluderer en undersøkelse og tilstandsrapport av alle kloakkrør tilhørende Skogen Syd Huseierforening slik at man kan prioritere eventuelt fremtidige utbedringer.

Styret gis fullmakt til å inngå en låneavtale med og ta opp lån i egnet finansinstitusjon for å dekke et eventuelt kapitalbehov for utbedring av skaden.
Kostnader som ble vedtatt:
Påløpt kostnad (spyling av rør og video)     17 450,-
Egenandel                        6000,-
Omlegging og rehabilitering av rør               592 937,-
If dekker 20% ( til fratrekk)                – 122 077,-
Inspeksjon av rør inkl mva            43 750,-
Estimert pris                           538 060,-
Usikkerhet 10 %                 59 294,-
Totalt                               597 353,-

45 medlemmer. Pris pr. Medlem        13 275,-

12 nedbetalinger, pr mnd              1 106,-
pris v/lån 6 % rente                  1 139,-
Huseierforeningen kan gå inn med 87 647,-
Dette gir en total kostnadsramme på 685 000,-
17 stemmer JA til styrets forslag til utbedring av skaden i rørene under Seljeveien 7.     forslaget. Ingen stemmer NEI. Styrets forslag aksepteres.

5.    Vaskeriets økonomi:
Gjennomgang av vaskeriets økonomiske situasjon, forslag til hvordan man skal gjøre vaskeriet selvfinansierende.
For å få vaskeriet selvfinansierende økes betalingen fra 50,- pr mnd til 100,- pr mnd for de faste brukerne i tillegg til de myntinnkastene man må gjøre. Det legges ut en kasse hvor streifbrukere kan betale 10,- ekstra for de gangene de bruker vaskeriet slik at de også er med     på å betale prisen det faktisk koster å vaske tøy.

Andre innspill (protokollføres):
Opplysning fra beboer i Seljeveien 3 om at de over flere år har hatt store problemer med kloakk og at de i flere år har spylt rørene for å unngå tilbakeslag.
Ved spørsmål i privat regi i forhold til vann og kloakk i forhold til endring/ utbygging oppfordres det at man kontakter Arne Johansen fra teknisk etat i kommunen, som sitter på mye fagkunnskap.

Nesodden 19.10.09

Referent: Gøril Bakken
Bevitnet:

Jacob Fjellanger    Inger-Ann Ervik

No Comments yet

Beklager, kommentarfeltet er stengt for ‚àö‚àèyeblikket.

Powered by WordPress with Pool theme design by Borja Fernandez.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS. ^Top^