Referat fra årsmøte i Skogen Syd Huseierforening 11.05.2010

oktober 5, 2010 on 5:27 am | In Generell info, Årsmøte referat |

Referat fra årsmøte i Skogen Syd Huseierforening 11.05.2010

1 . Konstituering:
Møtet er lovlig innkalt, 21 huseiere var tilstede
Møteleder: Lars Kjølseth
Referent: Bjørn Hagestande
To til å undertegne referatet: Bjørn Rygh og Inger Ann Ervik

2 . Årsmelding fra styret ble gjennomgått av Lars Kjølseth
Godtatt av årsmøtet.

3 . Gjennomgang av årsregnskap for 2009 og budsjett for 2010 v. Lars Kjølseth
Godtatt av årsmøtet.

4 . Gjennomgang av driftsbudsjett v. Lars Kjølseth
Godtatt av årsmøtet.

5 . Valg av revisor.
Det ble foreslått og vedtatt å beholde nåværende revisor, BDO Noraudit Oslo DA.

6 . Valg av styremedlemmer.
Jakob Fjellanger valgt til styreleder med 1 år igjen
Henrik Dinger valgt til nytt styremedlem med 2 år igjen
Bjørn Hagestande fortsetter som styremedlem med 1 år igjen

Vara 1: Sarah Pernille Piercy, 1 år igjen
Vara 2: Jannicke Klohs, 2 år igjen
Vaskeriansvarlig: Tone Eliassen
Lekeplassansvarlig: Per Orlich, 1 år igjen

Lønn og godtgjørelse for styret, lekeplassansvarlig og vaskeriansvarlig:
Styreleder kr 7000
Styremedlemmer kr 1500
Lekeplassansvarlig kr 6000
Vaskeriansvarlig kr 6000

7 . Valg av valgkomite.
Bjørn Rygh, 1 år igjen
Lars Kjølseth, 2 år igjen

8 . Innmeldt sak: Container for restavfall må tilbake ved dugnader.
Innmelder mente at ordningen med avfallscontainer for restavfall må tas opp igjen. Dette
fordi ikke alle disponerer bil med hengerfeste og da vanskelig kan benytte huseierforeningens
henger for å få kvittet seg med avfall.

Vedtak: Forslaget ble ikke vedtatt. Container for restavfall vil ikke bli bestilt i denne
omgang. Leie av container er kostbart og det er penger å spare på å la være.

Etter diskusjon kom det opp forslag om ”dugnadskjøring” som erstatning for container. Dvs.

1

at frivillige med bil og hengerfeste og de som har behov for å kaste avfall, avtaler felles
kjøring til miljøstasjon. Det ble videre foreslått å legge denne kjøringen til huseierforeningens
dugnader, høst og vår. Styret vil når det blir aktuelt lage en påmeldingsliste og distribuere til
huseierforeningens medlemmer.

9 . Innmeldt sak: Innføring av avgift på lån av tilhenger.
Innmelder mente det kunne være fornuftig å innføre en avgift ved lån av henger for å dekke
opp for bruksslitasje, skader og vedlikehold. Det ble diskusjon rundt dette og det kom opp
at henger ved et par tilfeller har vært benyttet på lengre turer over flere dager, bla. med et
flyttelass til Trondheim.
Det ble fremmet forslag om at det skal betales en avgift dersom henger skal lånes i mer enn
24 timer, men ingen avgift ved vanlig dagsbruk.

Vedtak: Forslaget ble nedstemt med 4 stemmer for og 17 stemmer mot.

1 0 .Innmeldt sak: Rotteplager, avvikling av skadedyravtale.
Innmelder var usikker på om det var noe problem med rotter i området og mente det kunne
være penger å spare på å avvikle skadedyravtalen huseierforeningen har.
Styret informerte i denne forbindelse om at vi nettopp har byttet skadedyrselskap, fra ISS til
Anticimex, og at kostnaden er halvert i forhold til tidligere.

Vedtak: Ingen stemmer for å avvikle huseierforeningens skadedyravtale og saken ble trukket.

1 1 Innmeldt sak: Instruks for innredning av kjeller.
.
Innmelder ønsker at styret utarbeider en instruks som huseierforeningens medlemmer
skal forholde seg til ved ombygging av sine kjellere. Dette av hensyn til kloakkrør og
ledningsnett med bakgrunn i de skadesakene som har vært i Skogen Syd.
Det ble diskusjon rundt dette og påtroppende styreleder mente bla. at styret nok ikke
har juridisk hjemmel til å bestemme hva beboerne, som er selveiere, kan eller ikke kan
gjøre i sine kjellere. Dette synet er sammenfallende med konklusjonen til komiteen
(vedtektsgruppa) som har sett på vedtektene til huseeierforeningen.

Vedtak: Forslaget ble ikke vedtatt.

Påtroppende styreleder foreslo at vedtektsgruppa / styret utarbeider et utkast til en
anbefaling vedrørende ombygging og innredning i kjellere. Dette vil altså ikke være en
instruks eller et pålegg, men ha form som en anbefaling eller sjekkliste.

1 2 .Innmeldt sak: Økning i månedlig kostnadsbidrag (husleie).
Forslaget er innmeldt av styret og ble presentert av Lars Kjølseth.
For å bedre huseeierforeningens likviditet foreslås det å øke de månedlige kostnadsbidragene
for medlemmene med NOK 500 – femhundre til NOK 1250 - ettusentohundreogfemti,
gjeldende fra januar 2011 og ut året. Fra januar 2012 vil likviditeten være bedret og månedlig
kostnadsnivå kan settes til ”normalnivå”.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

1 3 Innmeldt sak: Langsiktig lån.
.
Innmelder foreslår at huseierforeningen tar opp et langsiktig lån for å møte større kommende
utgifter og ha en buffer slik at ikke kostnadsbidragene må økes til stadighet. Argumentet for å

2

gjøre dette er forutsigbarhet og stabilitet mht. til kostnadsbidragene som huseierne betaler.

Vedtak: Innmeldt sak pkt. 13, opptak av langsiktig lån, slås sammen med innmeldt sak 14,
finansiering av potensiell kostnadssprekk for kloakkutbedring i Seljeveien 7.

1 4 Innmeldt sak: finansiering av potensiell kostnadssprekk
.
for kloakkutbedring i Seljeveien 7.
Saken er innmeldt av styret. Styret har sett på forskjellige alternativer for å få dekket
ekstrakostnader for reparasjon av de kollapsede gulvene i i Seljeveien 7.
Det foreligger foreløpig ikke takst på utbedringen, men det anslås en ekstrakostnad på opptil
500 000 kroner. Forslag til vedtak er at styret får fullmakt til å ta opp et lån på opptil 500 000
kroner med nedbetaling over 3 år. Låneopptak kr. 500 000, 5% rente og nedbetalingstid
på 3 år gir månedlige avdrag på kr. 15 000. Dette tilsvarer en økning på ca. kr. 350 i
kostnadsbidrag pr. måned pr. medlem/husstand, gjeldende for årene 2011, 2012 og 2013.

Vedtak: Forlaget ble vedtatt med 20 stemmer for og 1 stemme mot. Styret gis fullmakt til å ta
opp et lån på opptil 500 000 kroner med nedbetaling over 3 år.

1 5 Innmeldt sak: Liste over ekstra mannskap.
.
Innmelder mener at medlemmer utenom styret kan bidra med verdifull kompetanse i
saker som er til behandling i huseierforeningen. Er folk villig til å stille seg til disposisjon?

Vedtak: Styret distribuerer en liste til medlemmene der frivillige kan skrive seg på.

1 6 Orienteringssak: Orientering om ”vedtektgruppas” arbeid.
.
Innmeldt av ”komiteen for gjennomgang av vedtekter”. Gruppas arbeid ble presentert av
Jakob Fjellanger.

Nesodden, 25.05. 2010

Bjørn Hagestande
Referent

Bevitnet

Bjørn Rygh og Inger Ann Ervik

No Comments yet

Beklager, kommentarfeltet er stengt for ‚àö‚àèyeblikket.

Powered by WordPress with Pool theme design by Borja Fernandez.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS. ^Top^