Referat fra årsmøte i Skogen Syd Huseierforening 19.05.2011

april 19, 2012 on 7:28 pm | In Årsmøte referat | Comments Off

Årsmøtereferat ligger som et pdf-vedlegg.

Årsmote Skogen Syd Huseierforening 2011

Høstdugnad 2010

oktober 25, 2010 on 7:52 pm | In Generell info, Arrangement | Comments Off

Lørdag 30. oktober klokken 11:00 på Lekeplassen

Ta med rive og/eller trillebår (hvis du har). Det blir kake og kaffepause. Konteiner for hageavfall blir satt ut tidligere samme uke og blir stående over helga.

Hilsen Styret og Lekeplassansvarlig

Styremøte i Skogen Syd Huseierforening – 21.10.2010

oktober 25, 2010 on 7:46 pm | In 2010/2011 | Comments Off

Tilstede: jakob Fjellanger, Henrik Dinger og Bjørn Hagestande
Referent: Bjørn
___________________________________________________________________________

Vaskeriet:
Styret har fått tilbakemelding fra vaskeriansvarlig Tone Eliassen.
Hovedpunktene er:
En av de to vaskemaskinene har sluttet å virke og i følge Jevanord er det ikke mulig å reparere denne.
Vi har fått tilbud fra Jevanord om å kjøpe ny maskin med 15% rabatt for rundt 25.000 kr.
På maskin 2 fungerer sentrifugeringen dårlig.
Tørketrommelen fungerer som kjent ikke.
Det var sist vinter også problemer med frostskader.

Styret har sett på halvårsregnskapet for vaskeriet som viser at det går mot et underskudd på over 15.000 kr. for det halve året. For hele året er det budsjettert med et underskudd på kr. 5.662,-
Styret er klar over at det i halvårsregnskapet ikke er kommet med alle inntekter og utgifter som burde vært med. Likevel er det styrets klare oppfatning at vaskeriet går mot en kraftig budsjettsprekk.
Det er også styrets vurdering at man står foran store investeringer for at vaskeriet skal kunne fungere tilfredsstillende.
På denne bakgrunn har styret besluttet en midlertidig løsning med innkjøp av en alminnelig, rimelig vaskemaskin som skal fungere fram til neste årsmøte.

Gjennomgang av økonomi/budsjett

Innmeldt sak:
Henvendelse fra medlem i huseierforeningen i form av brev og avisutklipp om ulovlig bygg og pålegg om riving. Beboer etterlyser bla. informasjon om arbeidene i Sejeveien 7.

Jakob svarer på henvendelsen.

Seljeveien 7:
Arbeidene går sin gang.

Seljeveien 3:
Styret ønsker å ta en befaring for å se på rør m.m.

Bestilling av sand:
Styret bestiller sand dersom det er behov for dette.

Rør-rapporten:
Henrik har sett på den og konklusjonen er at den er vanskelig å lese, uoversiktlig og mangelfull. Det er imidlertid klart at det er mye rust i rørene.
Styret må gå igjennom rapporten sammen og finne ut hvor ”skoen trykker” mest.

Om rapporten ikke gir godt nok grunnlag for en prioritert handlingsplan må vi be om å få en mer utfyllende og detaljert rapport.

HMS/ Internkontroll av huseierforeningens eiendom.
Henrik har undersøkt litt rundt dette med kontroll av ledningsnett og felles eiendom knyttet til HMS-krav og informerte om dette.

Saken følges opp videre.

Styremøte Skogen Syd Huseierforening 3.9.2010

oktober 5, 2010 on 5:37 am | In 2010/2011 | Comments Off

Til stede: Jakob Fjellanger, Henrik Dinger og Bjørn Hagestande
Referent: Bjørn

Continue reading Styremøte Skogen Syd Huseierforening 3.9.2010…

Referat fra årsmøte i Skogen Syd Huseierforening 11.05.2010

oktober 5, 2010 on 5:27 am | In Generell info, Årsmøte referat | Comments Off

Referat fra årsmøte i Skogen Syd Huseierforening 11.05.2010

1 . Konstituering:
Møtet er lovlig innkalt, 21 huseiere var tilstede
Møteleder: Lars Kjølseth
Referent: Bjørn Hagestande
To til å undertegne referatet: Bjørn Rygh og Inger Ann Ervik

Continue reading Referat fra årsmøte i Skogen Syd Huseierforening 11.05.2010…

Styremøte Skogen Syd Huseierforening - 20.05.10

juni 2, 2010 on 9:35 am | In Styremøter, 2010/2011 | Comments Off

Referat, Styremøte Skogen Syd Huseierforening - 20.05.10
Deltagere: Jakob Fjellanger, Henrik Dinger, Bjørn Hagestande

Continue reading Styremøte Skogen Syd Huseierforening - 20.05.10…

Vårdugnad 2010

april 14, 2010 on 7:39 pm | In Generell info, Arrangement | Comments Off

Vårdugnad er satt til Lørdag 24. april 2010. Konteiner kommer fredag 23. og blir stående ca én uke.

Møt opp kl 11:00 på lekeplassen!!

Styret

Innkalling til årsmøtet i Skogen Syd Huseierforening 2010

april 5, 2010 on 5:39 am | In Årsmøte innkalling | Comments Off

Sted: Tangenåsen ungdomsskole.
Tid: Tirsdag 11. mai 2010 klokken 1900.

Saksliste:

 1. Konstituering.

 2. Årsmelding fra styret.

 3. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av overskudd eller dekning av tap, og eventuelt godtgjørelse til styret.

 4. Driftsbudsjett.

 5. Valg av revisor.

 6. Valg av styremedlemmer.

 • Styreleder på valg.

 • Ett styremedlem på valg

 • Ett varamedlem på valg

 • Lekeplassansvarlig på valg

 1. Valg av valgkomite.

 • Ett medlem på valg

 1. Innmeldt sak : Container for restavfall må tilbake ved dugnader.
  Innmeldt av : Kari Ross

 2. Innmeldt sak: Innføring av avgift for lån av tilhengeren.
  Innmeldt av: Ilse og Bjørn Guthe
  Her bør vi kanskje innføre en avgift for å låne tilhengeren? Skader oppstår jo lett. Er det noen begrensninger på hva den kan brukes til?

 3. Innmeldt sak: Rotteplager.
  Innmeldt av: Ilse og Bjørn Guthe
  Kanskje vi burde ta en pause i med forsikringen vår på dette området? Går ut fra at vi får nytt pumpehus og at problemene derfor blir mindre? Forelsår at vi tar en pause på 2 år og og evaluerer saken da.

 4. Innmeldt sak: Instruks for innredning av kjeller.
  Innmeldt av: Ilse og Bjørn Guthe
  Ønsker at Styret utarbeider en instruks/veiledning på hva den enkelte huseier har å forholde seg til ved en eventuell innredning av sin kjeller. Kloakk/vannfall på ledning etc.

 5. Innmeldt sak: Økning i fellesutgifter.
  Innmeldt av: Styret
  Huseierforeningen sliter med sin likviditet til løpende utgifter. Styret foreslår at de månedlige kostnadsbidragene for medlemmene (“husleie”) øker med NoK 500 – femhundre – til NoK 1250 – ettusentohundreogfemti. Økningen i kostnadsbidrag gjøres gjeldende fra og med juni 2010 og gjelder ut 2011. Man vil fra januar 2012 ha tilstrekkelig likviditet og månedlig kostnadsbidrag kan settes ned til “normalnivå”.

 6. Innmeldt sak: Langsiktig lån.
  Innmeldt av: Inger-Ann Ervik
  Huseierforeningen bør ta opp et langsiktig lån i fremtiden for å møte store utgifter slik at vi har en buffer og ikke må sette opp de månedlige kostnadsbidragene for medlemmene (“husleie”), men har en økning i forhold til lånet som kan holde seg relativt stabil

 7. Innmeldt sak: Finansiering av potensiell kostnadssprekk for kloakkutbedring i Seljeveien 7.
  Innmeldt av: Styret
  Ved åpning av gulv i Seljeveien 7 kollapset deler av kjellergulvene. Det er klart at det vil koste endel å få satt i stand gulvene – grove og unøyaktige anslag sier ca kr 400 000. Dette kommer altså i tillegg til problemene med kloakkrørene. Styret jobber med forskjellige alternativer for inndekking av ekstrautgifter

 • HS Skadeservices forsikring

 • Nesodden kommune (senkning av grunnvannstand)

 • Huseierforeningens egen forsikring

Det kan likevel bli Huseierforeningen som sitter igjen med regningen. Dette må Huseierforeningen ta høyde for.

Forslag til vedtak: Styret får fullmakt til å ta opp et lån for dekking av reparasjon av gulv i Seljeveien 7. Da takst på skade ennå ikke er kommet er det vanskelig å anslå sum. Vi kan anslå en ekstrakostnad på ca kr 500 000. Regnestykket kan da se slik ut:

Låneopptak 500 000, 5%rente, nedbetalingstid 3 år, gir månedlige avdrag på kr 15 000, noe som tilsvarer en økning på ca kr 350 i kostnadsbidrag pr mnd pr husstand, gjeldende for årene 2011, 2012 og 2013. Hver husstand vil da være ansvarlig for ca kr 11 100 (500 000 delt på ant boenheter = 11 100).

 1. Innmeldt sak: Liste over ekstra mannskap.
  Innmeldt av: Inger-Ann Ervik
  Det kan komme mange saker til behandling for Styret i løpet av et år. Kunnskap blant beboere utenom styret kan være til stor nytte. Er folk villig til å sette seg til disposisjon? Dette er jo til nytte for oss selv også.

 2. Orienteringssak: Orientering om “Komiteen for gjennomgang av vedtekter” sitt arbeid
  Innmeldt av: “Komiteen for gjennomgang av vedtekter” nedsatt på ektraordinært årsmøte 19.10.2009.

Vedlegg:

 • Styrets årsberetning

 • Regnskap og Budsjett Skogen Syd Huseierforening

 • Vaskeriets årsberetning

 • Vaskeriets regnskap og budsjett

 • Revisjonsberetning (leveres ut på Årsmøtet)

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I SKOGEN SYD HUSEIERFORENING 19.10.09

mars 29, 2010 on 10:58 pm | In Årsmøte referat | Comments Off

1.    Konstituering:
Møtet er lovlig innkalt. 17 huseiere var tilstede.
Møteleder:             Lars Kjølseth
Referent:             Gøril Bakken
To til å undertegne referatet:     Jacob Fjellanger og Inger Ann Ervik
Continue reading REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I SKOGEN SYD HUSEIERFORENING 19.10.09…

Styremøte Skogen Syd Huseierforening - 04.03.2010

mars 29, 2010 on 10:42 pm | In Styremøter, 2009/2010 | Comments Off

Referat - Styremøte Skogen Syd Huseierforening 04.03.2010

Tilstede: Lars Gjellan Kjølseth, Jakob Fjellanger, Bjørn Hagestande

2010-03-04.01 Valg av referent
2010-03-04.02 Gjennomgang av referat styremøte nr 8
2010-03-04.03 Opprykk av varamedlem til styreverv
2010-03-04.04 Gjennomgang økonomi
2010-03-04.05 Gjennomgang av “vedtektgruppas” arbeid
2010-03-04.06 Oppsummering av Gørils arbeid
2010-03-04.07 Kort orientering om arbeid i Seljeveien 7
2010-03-04.08 Forsikring - hva gjør vi videre?
2010-03-04.09 Årsmøte - forberedelser
2010-03-04.10 Eventuelt

Continue reading Styremøte Skogen Syd Huseierforening - 04.03.2010…

Styremøte Skogen Syd Huseierforening - 11.01.2010

januar 14, 2010 on 7:16 pm | In Styremøter, 2009/2010 | Comments Off

Styremøte 11.01.10

Tilstede: Lars Kjølseth, Bjørn Hagestande og Gøril Bakken

Agenda
2010-01-11.01 Valg av referent
2010-01-11.02 Høring: Reguleringsplan for Jørgen Berners vei - Offentlig ettersyn - idedugnad

2010-01-11.01 Valg av referent: Bjørn
2010-01-11.02 Høring: Reguleringsplan for Jørgen Berners vei - Offentlig ettersyn - idedugnad: Brev fra Skogen Syd til Nesodden Kommune

Styremøte Skogen Syd Huseierforening - 06.01.2010

januar 14, 2010 on 7:04 pm | In Generell info, Styremøter, 2009/2010 | Comments Off

Tilstede: Lars Kjølseth, Bjørn Hagestande og Gøril Bakken
Continue reading Styremøte Skogen Syd Huseierforening - 06.01.2010…

Kommentarer til reguleringsplan for Jørgen Berners vei.

januar 14, 2010 on 6:53 pm | In Generell info, Korresondanse | Comments Off

Plan- og bygningsavdelingen Nesodden kommune            Nesodden, 11.01.10
Postboks 123
1451 Nesoddtangen.

Skogen Syd Huseierforening v/Lars Kjølseth
Seljeveien 9A
1450 Nesoddtangen

Referanse 07/957- Kommentarer til reguleringsplan for Jørgen Berners vei.

Huseierforeningen i Skogen Syd anser seg som berørt av utbyggingen av Jørgen Berners vei da det er lansert alternativ adkomst via Lampepusserveien /Liljeveien. Skogen Syd Huseierforening mener det blir for snevert å se på reguleringsplanen kun til Lampepusserveien, da det berører hele boområdet og spesielt Liljeveien. Vi ser flere ulemper ved valg av adkomst via Lampepusserveien / Liljeveien, og går samlet for det originale forslaget med adkomst via Skogveien.

Continue reading Kommentarer til reguleringsplan for Jørgen Berners vei….

Styremøte Skogen Syd Huseierforening - 03.12.09

desember 7, 2009 on 8:31 pm | In 2009/2010 | Comments Off

Deltagere: Lars Kjølseth, Gøril Bakken og Bjørn Hagestande
Continue reading Styremøte Skogen Syd Huseierforening - 03.12.09…

Vedlikeholdsplan Vaskeriet

november 29, 2009 on 12:57 pm | In Vaskeriet | Comments Off

Kortsiktig og langsiktig vedlikeholdsplan for vaskeriet, datert september 2009

Continue reading Vedlikeholdsplan Vaskeriet…

Instrukser for vaskeriansvarlig

november 29, 2009 on 12:53 pm | In Vaskeriet | Comments Off

1. Vaskeriansvarlig skal tømme pengeautomater på en månedlig basis.
2. Rapportere til styret på månedlig basis, enkel rapportering.
3. Ha oversikt over brukere av vaskeriet
4. Gi instrukser om bruk av vaskeri til nye brukere
5. Sørge for ekstra nøkler til nye brukere, eventuelt brukere som har mistet nøkkel.
6. Sette opp nye vaskeri lister hver uke.
7. Ha det overordnede ansvaret for renhold og bruk av vaskeriet.
8. Innkalle til dugnad ved behov, 1 gang i halvåret.
9. Gi beskjed om at klær blir kastet hvis det blir liggende i mer en 14 dager.

Styremøte 13.10.09

november 29, 2009 on 12:48 pm | In 2009/2010 | Comments Off

Tilstede: Lars Kjølseth, Bjørn Hagestande og Gøril Bakken
Continue reading Styremøte 13.10.09…

Innkalling til ekstrordinært årsmøte i Skogen Syd Huseierforening

september 22, 2009 on 7:39 pm | In Årsmøte innkalling | Comments Off

Når:    Mandag 19. Oktober 2009
Sted:     Ungdomsskolen
Tid:     kl 19:00
Continue reading Innkalling til ekstrordinært årsmøte i Skogen Syd Huseierforening…

Styremøte 16.09.2009

september 22, 2009 on 7:35 pm | In 2009/2010 | Comments Off

Møtereferat- styremøte Skogen Syd Huseierforening

Dato: 15.09.09

Til stede: Lars Kjølseth, Bjørn Hagestande, Tone Eliassen (vaskeriansvarlig) og Gøril Bakken

Referent: Bjørn

2009-09-08.01 Valg av referent
2009-09-08.02 Ekstraordinært Årsmøte

REFERAT FRA ÅRSMØTE I SKOGEN SYD HUSEIERFORENING 11.05.09

september 22, 2009 on 7:32 pm | In Årsmøte referat | Comments Off

Referat fra årsmøtet i Skogen Syd Huseierforening 11.05.2009

Continue reading REFERAT FRA ÅRSMØTE I SKOGEN SYD HUSEIERFORENING 11.05.09…

Høstdugnad 2009

september 22, 2009 on 7:30 pm | In Arrangement | Comments Off

Høstdugnad er satt til Lørdag 17.oktober 2009. Konteiner kommer fredag 16. oktober og blir stående ca én uke·

Møt opp kl 11:00 på lekeplassen

Styret

Styremøte 08.09.2009

september 22, 2009 on 7:29 pm | In 2009/2010 | Comments Off

Møtereferat- styremøte Skogen Syd Huseierforening

Dato: 08.09.09

Til stede: Lars Kjølseth, Bjørn Hagestande, Tone Eliassen (vaskeriansvarlig) og Gøril Bakken

Referent: Gøril

Continue reading Styremøte 08.09.2009…

Styremøte 01. juli 2009

juli 26, 2009 on 7:51 am | In 2009/2010 | Comments Off

Møtereferat – styremøte Skogen Syd Huseierforening 01.07.09
Til stede:    Lars Kjølseth, Gøril Bakken, Bjørn Hagestande
Referent:     Bjørn

Continue reading Styremøte 01. juli 2009…

Sommerfest 2009, 13. juni kl 17:00

juni 2, 2009 on 7:40 pm | In Arrangement | Comments Off

Velkommen til
Vårens vakreste eventyr
Sommerfesten 2009!!!

Continue reading Sommerfest 2009, 13. juni kl 17:00…

Styremøte 26. mai 2009

juni 2, 2009 on 1:18 pm | In 2009/2010 | Comments Off

Styremøte 26.05.09

Tilstede: Lars Kjølseth, Bjørn Hagestande og Gøril Bakken
Continue reading Styremøte 26. mai 2009…

Viktige datoer 2009/2010

mai 28, 2009 on 9:29 pm | In Generell info, Arrangement | Comments Off

Arrangement:
Sommerfest:    Lørdag 13. juni 2009
Byttedag:         Lørdag 12. september 2009 (Jaermart’n er 19.september)
Høstdugnad:    Lørdag 17. oktober 2009
Juletrefest:      Mandag 13. november 2009 (om kvelden)
Vårdugnad:      Lørdag 17. april 2010
Årsmøte:          Tirsdag 11. mai 2010, kl 19:00

Ordinære styremøter:
Tirsdag 26. mai. 2009, kl 20:00
Tirsdag 23. juni 2009, kl 20:00
Tirsdag 18. august 2009, kl 20:00
Tirsdag 13. oktober 2009, kl 20:00
Tirsdag 24. november 2009, kl 20:00
Tirsdag 26. januar 2010, kl 20:00
Tirsdag 30. mars 2010, kl 20:00             (Saksgjennomgang årsmøte)
Tirsdag 20.april 2010, kl 20:00               (forberedelser årsmøte)

Frister:
11.april 2010 - Saker som skal behandles på årsmøtet må være styret ihende innen denne dato

Årsmelding Vaskeriet 2008

mai 28, 2009 on 9:07 am | In Vaskeri årsmelding | Comments Off

Årsrapport for Skogen Syd vaskeriet 2008

Continue reading Årsmelding Vaskeriet 2008…

Vedtekter for Skogen Syd Huseierforeing

mai 28, 2009 on 8:00 am | In Vedtekter | Comments Off

VEDTEKTER
FOR
SKOGEN SYD HUSEIERFORENING
vedtatt på konstituerende årsmøte 1990.

Siste revisjon/oppdatering etter årsmøte 2007

Continue reading Vedtekter for Skogen Syd Huseierforeing…

VEDTEKTER FOR VASKERIET

mai 28, 2009 on 7:08 am | In Vaskeriet, Vedtekter | Comments Off

VASKERIET - VEDTEKTER

av 1991

Continue reading VEDTEKTER FOR VASKERIET…

Innkalling til årsmøtet i Skogen Syd Huseierforening 2009

mai 27, 2009 on 9:47 pm | In Årsmøte innkalling | Comments Off

Sted:     Nesoddtangen barneskole. SFO/Maksi i kjelleren
Tid:      Tirsdag 28. april 2009 klokken 1900.
Continue reading Innkalling til årsmøtet i Skogen Syd Huseierforening 2009…

Styrets årsberetning for perioden 2008/2009

mai 27, 2009 on 9:33 pm | In Årsberetninger | Comments Off

Styrets årsberetning for perioden 2008/2009

Skogen Syd Huseierforenings formål er å drive huseierforeningens felles eiendom og å drive virksomhet som henger sammen med dette.

Skogen Syd Huseierforening ligger i Nesodden kommune.

Continue reading Styrets årsberetning for perioden 2008/2009…

Styrets årsberetning for perioden 2007/2008

mai 27, 2009 on 9:31 pm | In Årsberetninger | Comments Off

Kommer snart

Styrets årsberetning for perioden 2006/2007

mai 27, 2009 on 9:31 pm | In Årsberetninger | Comments Off

Kommer snart

Forsikringsavtale med if… 2009

mai 27, 2009 on 1:27 pm | In Forsikring | Comments Off

Dette er forsikringsavtalen med if… for huseierforreningen for 2009

VEDTEKTER FOR VASKERIET - (fra Skogen I-tiden)

mai 25, 2009 on 9:26 pm | In Uncategorized, Vaskeriet | Comments Off

Vedtekter gjelder for vaskeriet i Skogen Syd Huseierforening

OBS: Disse vedtektene er ikke gyldige lenger,

gyldige vedtekter finnes her: Vedtekter for vaskeriet.

Continue reading VEDTEKTER FOR VASKERIET - (fra Skogen I-tiden)…

mai 10, 2009 on 2:09 pm | In Generell info | Comments Off

VEDTEKTER
FOR
SKOGEN SYD HUSEIERFORENING
vedtatt på konstituerende årsmøte 1990.

Originale vedtekter, disse er ikke gyldige lenger, gjeldende vedtekter finnes her: Gjeldende vedtekter for SSH

Vedtektene var gyldige til mm/dd/åååå og ble erstattet av disse:

Continue reading …

Vårdugnad 9. mai 2009

mai 1, 2009 on 9:26 pm | In Arrangement | Comments Off

Det er igjen tid for vårdugnad på fellesområdene. Oppmøte kl 11 på lekeplassen lørdag 9. mai 2009. Still opp med rake og trillebår eller kake og kaffe!

Containere blir satt ut ca én uke før dugnaden. Disse vil ikke bli skiftet ut - det vil kun være én tømming av restavfall i år. Vi oppfordrer alle til å tenke på miljøet, tenk kildesortering, ikke fyll opp med f.eks. bildekk, hele ditt gamle kjøkken osv, osv. Bruk heller tilhengeren for å transportere skrotet ditt til Teigen som har disse åpningstidene.

Styret og Lekeplassansvarlig

Innmelding av saker til generalforsamling 2009

mars 9, 2009 on 10:25 pm | In Uncategorized | Comments Off

Saker som skal behandles på generalforsamlingen MÅ meldes inn SKRIFTLIG innen 28. mars 2009 til Styret v/Lars Kjølseth, Seljeveien 9a eller på epost: styret@skogensyd.com

Innkalling med regnskap, budsjett, saksliste, årsmelding m.m. vil bli sendt ut i april ihht Skogen Syd Huseierforenings vedtekter. Mest sannsynlig blir generalforsamling avholdt 28. april 2009.

Vennlig hilsen
Styret i Skogen Syd Huseierforening
www.skogensyd.com

Julegrantenning på Lekeplassen

november 20, 2008 on 1:06 pm | In Arrangement | Comments Off

Når:    Mandag 1.desember kl 17:00

Hvor:  På lekeplassen i Seljeveien

Hva Skjer?

- Tenning av julegran (mrk ikke påtenning)
- Gang rundt det samme treet - med sang!
- Servering av gløgg og pepperkaker
- Julenissen kommer!!!
- Sosialt samvær

Det er ingen påmelding, men si gjerne fra til Tonje i Seljeveien 3, tlf 915 17 786, om og evt hvor mange barn/voksne som kommer!

Adgang kr 0,- BILLIG!

Byttemarked for beboerne i Skogen syd huseierforening

august 7, 2008 on 12:55 pm | In Arrangement | Comments Off

Har du ting i kjeller og på loft som du ikke bruker, men som kan komme til glede og nytte hos andre?

Lørdag 6. september kl 11.00 arrangeres det byttemarked på leikeplassen vår.

Tanken er at de som har ting som ikke er i bruk tar dette med til leikeplassen og at noen andre tar det med seg hjem igjen i løpet av dagen. Det som eventuelt blir igjen ved dagens slutt leverer vi til et loppemarked eller lignende. Dette blir et reint byttemarked for beboerne i Skogen syd huseierforening – tingene skal ikke koste noe. Førstemann til mølla-prinsippet gjelder for de som vil skaffe seg noen godbiter.

Kravet til tingene som leveres er at de ikke er ødelagte og at det som leveres er ferdig sortert. Ellers er det fritt fram for møbler, klær til store og små, kjøkkenutstyr og annet dere måtte ha av ting og tang.

Vi satser på å ha en liten kafé og at inntektene fra denne kan gå til driften av leikeplassen. De som kunne tenke seg å bake kake eller boller til kafeen kan melde fra til initiativtakerne Tonje Myrvold (Seljeveien 3) og Ellen Lien (Serljeveien 9a)

Velkommen!

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I SKOGEN SYD HUSEIERFORENING.

juni 16, 2008 on 7:11 pm | In Årsmøte referat | Comments Off

23 april 2008

 

SAKSLISTE

Continue reading REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I SKOGEN SYD HUSEIERFORENING….

Parkering

mars 12, 2007 on 9:27 pm | In Generell info | Comments Off

På generalforsamlingen i mai sto parkeringssituasjonen i Seljeveien på dagsorden. Det ble vedtatt at en komité skulle kartlegge situasjonen: I hvilken grad er feilparkerte biler et hinder for utrykningsfartøy? Continue reading Parkering…

Papirinnsamling

mars 12, 2007 on 9:16 pm | In Generell info | Comments Off

Den siste tirsdag i hver måned (unntatt i juli og desember) er det
papirinnsamling. Continue reading Papirinnsamling…

Lekeplassansvarlig

mars 12, 2007 on 9:05 pm | In Lekeplassen | Comments Off

Ansvarlig for Tangenområdets best bevarte og vedlikeholdte lekeplass er Per Orlich.

Selv om vi har en lekeplassansvarlig så er det alles ansvar å holde generell orden.

Fremgangsmåte ved forsikringsskade

mars 12, 2007 on 8:57 pm | In Forsikring | Comments Off

Når skade oppstår, skal skaden omgående medles til Follo Boligbyggelag (Ketil Hartung, se Kontakter). Eneste unntak er når det oppstår akutt skade utenom arbeidstid. Da kan forsikringsselskapet kontaktes direkte 02400 eller 815 00 818. Uansett må skaden meldes til Follo Boligbyggelag så snart som mulig.

Det skal ikke settes igang utbedringstiltak før takstmann har vært på stedet. Eneste unntak er de tiltak som må gjøres for å hindre at skade blir større enn nødvendig, for eksempel stoppe vannutstrømming, tørke opp ol.

Egenandel ved skade er for tiden kr 6000. Dette trekker If av summen ved forsikringsoppgjøret.

Generelt om forsikring

mars 12, 2007 on 8:51 pm | In Forsikring | Comments Off

Bygningen du bor i er forsikret gjennom Follo Boligbyggerlag i IF forsikring, polisenummer 3190308. Innboforsikring må du selv orde med!

Dugnad vår 2007

mars 12, 2007 on 8:25 pm | In Generell info | Comments Off

Styret har satt av 5. mai klokken 11 til dugnad. Det vil bli bestilt konteinere fra 2-8. mai. Når det gjelder dugnaden ønsker vi flere armer og bein i dugnadsgjengen. Med flere på dugnad kan vi få alle fellesområdene/grøfter rensket og klare til 17.mai. Informasjon kommer senere, men hold av datoen!

Styrets årsberetning for perioden 2005/2006

mars 12, 2007 on 7:51 pm | In Årsberetninger | Comments Off

Styrets årsberetning for perioden 2005/2006

Continue reading Styrets årsberetning for perioden 2005/2006…

Follo Boligbyggerlag

januar 25, 2007 on 12:47 pm | In Follo Boligbyggerlag | Comments Off

Follo Boligbyggerlag

Skogen Syds kontaktpersoner i Follo BBL:

Vanlige henvendelser:
Ketil Hartung, ketil.hartung@follo-bbl.no, 66 00 10 73

Ved skade:
Follo BBLs takstmann Svein Rødsten, 66 00 10 71

Instrukser for Vaskeriet i Skogen Syd Huseierforening.

januar 25, 2007 on 12:28 pm | In Vaskeriet | No Comments

Kontakt Tone Eliassen i Seljeveien 9c for nøkler til vaskeriet og instruksjon i bruk av maskiner.

Continue reading Instrukser for Vaskeriet i Skogen Syd Huseierforening….

Powered by WordPress with Pool theme design by Borja Fernandez.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS. ^Top^